html website templates

เกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจไทยในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะทำการค้าระหว่างประเทศมารวมตัวกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกให้มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาคนเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก และ เน้นการพัฒนาขีดความสามารถ หรือสมรรถนะ ที่จะแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียน 


โดยมีผู้ก่อตั้ง คือ ดร.บัญญัติ บุญญา เจ้าของธุรกิจการให้คำปรึกษา/ฝึกอบรมและธุรกิจนำเข้าส่งออกร่วมกับผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆอีก 30 ท่าน ผลักดันให้เกิดสมาคมนักธุรกิจอาเซียน เมือวันที่ 21 สิงหาคม 2555 


หลังจากนั้นก็ช่วยกันลงมือทำจริง จนสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้จริงส่งผลให้ สมาคมฯได้รับรางวัลสมาคมดีเด่นในปี 2558 , 2559 และปี 2560 ติดต่อกัน 3 ปีตลอดจนยังได้รับรางวัล ผู้บริหารสมาคมดีเด่นจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์.

เราจะพัฒนานักธุรกิจไทยให้เป็นผู้นำในอาเซียน.

1. การพัฒนาทีมงานของสมาคมให้มีความรู้ความสามารถ

2. การพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การพัฒนาเครื่องมือใหม่และการบริหารจัดการ

4. พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายองค์กรในอาเซียน.

1. ข่าวสารและความรู้ในการทำธุรกิจกับประชาคมอาเซียนและทั่วโลก

2. การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ฟรี หรือคิดราคาในอัตราสมาชิก

3. การให้คำปรึกษาในด้านธุรกิจในเชิงลึกเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

4. การรู้จักกับกลุ่มนักธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดทางธุรกิจ

5.การสำรวจตลาด การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

SHARE THIS PAGE

GET IN TOUCH

ASEAN BUSINESS ASSOCIATION (ABA)

27 ซอยเสรีไทย 81/2 (เกศราคลาสสิคโฮม) แขวง/เขต คันนายาว กทม.10230

E-mail: aba@abathai.com
Mobile: 0626351666 , 0815558087
Tel: 0-2906-0155
Fax: 0-2906-0855